Privacy Policy

Privacyverklaring van B.O.L. Casing Tyres Center V.O.F. ( Handelsnaam: BOL Profielcentrum)

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. geleverde producten en diensten. B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f., gevestigd te Broek Op Langedijk, Bijlestaal 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens


Verwerkt B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f., dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar : bolprofielcentrum@live.nl

Beveiliging

B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f.heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. gebruik maakt van de diensten van derden, zal B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal B.O.L. Casing Tyres Center v.o.f. u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via bolprofielcentrum@live.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via bolprofielcentrum@live.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 10 mei 2023